Đăng nhập

Username:

Password:

Hướng dẫn HS khai báo thông tin cho kỳ thi THPT:
- Nếu các em HS chưa đổi mất khẩu thì Username và Password sẽ giống nhau.  
Ví dụ: user name có thể là:  12A0125, 12A0206, 12A0327, 12A0730, 12A0802 . . . . .
Và lúc đó passwpord cũng giống user name. Nhớ rằng trong đó chữ A phải in hoa.
- Nếu HS đã đổi mất khẩu thì User name vẫn như cũ, nhưng mật khẩu thì mới (do các em tự đặt).