TRA CỨU THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Nhập lớp:

 Ví dụ có thể nhập các lớp như sau: 12a4, 11a1, 10a10